Nieuwjaar toespraak

Nieuwjaar toespraak
08-01-2015
Door: Henk Kobes

Geachte aanwezigen,

Daar ik vorig jaar heb vernomen, wat ik thuis ook altijd hoor, dat ik te veel aan het woord was met mijn toespraak, heb ik besloten deze editie in twee gedeeltes op te splitsen. Op die manier ontstaat er tussentijds de gelegenheid de glazen weer te vullen en een hapje te nemen.

Van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van SCD'83. Een welkom aan leden, vrijwilligers, donateurs, Vrienden van SCD'83, sponsoren, vertegenwoordigers van de gemeente Hardenberg, vertegenwoordigers van JVC Dedemsvaart en van onze zustervereniging SV Dedemsvaart en een bijzonder woord van welkom aan de aanwezigen die de KNVB vertegenwoordigen. Vanzelfsprekend ook een welkom aan u die zich niet wist te plaatsen in een van voornoemde categorieën maar die om welke reden dan ook SCD'83 een warm hart toedraagt.

 

Een nieuwjaarsreceptie is niets zonder een nieuwjaarswens en daarom mag en wil ik u namens SCD'83 al het beste toewensen op het gebied van geluk en gezondheid en voor een voetbalvereniging in het bijzonder natuurlijk heel veel sportieve successen toegewenst.

Qua geluk hebben we nog het nodige tegoed dit jaar. De hoofdprijs van de postcodeloterij is namelijk niet gevallen in Dedemsvaart en omdat ik ervan uit ga dat u al uw staatsloten heeft gekocht bij een specifieke, niet nader te noemen winkel in Dedemsvaart, en wij geen bericht hebben ontvangen het winnende lot te hebben verkocht, meen ik te mogen concluderen dat we nog het nodige geluk zullen hebben dit jaar.

Wellicht kunnen we dat geluk benutten als het gaat om de sportieve resultaten binnen SCD'83.

 

De balans opmakend aan het einde van het seizoen 2013-2014 waren er nu niet echt in het oog springende resultaten. Als we de eindstanden op de ranglijst bekijken, mogen we concluderen dat er sprake was van een middelmatig seizoen. De perspectieven voor het huidige seizoen lijken anders. Ons eerste elftal heeft goede papieren om een aansprekend resultaat neer te zetten. Een kampioenschap wordt moeilijk daar de achterstand op de koploper reeds 10 punten is. Hoewel ik in de afgelopen jaren één bepaalde ploeg wel vaker een dergelijk achterstand heb goed zien maken om uiteindelijk glansrijk kampioen te worden. Een kampioenschap misschien dan niet maar een periodetitel halen en nacompetitie spelen lijkt wel degelijk tot de mogelijkheden te behoren. Zeker in deze prachtige competitie met veel teams uit de directe omgeving waarin iedereen van iedereen lijkt te kunnen winnen. Zoals duidelijke moge zijn, hebben we hoge verwachtingen.

 

Het tweede team heeft na een minder begin de weg naar boven gevonden. Als zij deze goede lijn weten voort te zetten, lijkt ook hier een periodetitel niet onmogelijk.

Het derde en vierde elftal lijken een minder prominente rol in de competitie te spelen maar met alle goede voornemens die ik in de afgelopen tijd heb vernomen mag ook hier een enorme positieverbetering worden verwacht.

 

Het vijfde team staat het hoogst genoteerd van onze veldteams met een derde plaats maar ook zij moeten flink aan de bak willen ze de titel naar zich toe trekken.

Voor wat betreft het zaalvoetbal moeten we het selectiebeleid komend jaar eens onder de loep nemen. Dat hier het nodige aan schort wordt wel duidelijk als we de ranglijst bekijken. Het tweede team heeft namelijk 18 verliespunten minder als het eerste team terwijl ze uitkomen in dezelfde competitie.

Aangaande het seniorenvoetbal wil ik tot slot toch uw aandacht vragen voor het dit seizoen opgestarte 35 plus voetbal dat eens per twee weken op de vrijdagavond wordt gespeeld. Hoewel het tempo iets lager ligt dan bij de hiervoor genoemde teams, wordt hier toch met afstand het beste voetbal in Dedemsvaart gespeeld. Dus als u echt wilt genieten....

 

Als we het jeugdvoetbal in Dedemsvaart bezien, zijn we in de afgelopen jaren wellicht te snel gewend geraakt aan succes. Vele jeugdteams zijn wederom kampioen geworden. Zonder de andere teams tekort te doen vielen de prestaties van het eerste damesteam, ongeslagen kampioenschap, en de op een haar na gemiste promotie naar de vierde divisie van A1 met name in het oog. 

Ook op bestuurlijk en voetbaltechnisch gebied werden de nodige successen geboekt binnen JVC Dedemsvaart. Met de komst van Redmer Kornelis en Henk Kist als respectievelijk voorzitter en secretaris, is het bestuur weer volledig en toegerust om hun taak naar behoren uit te kunnen voeren. Daarnaast zijn we erg blij met het feit dat we met de komst van Jos Paul weer invulling hebben kunnen geven aan de positie van Hoofd Jeugdopleiding binnen de club. 

 

 

Mij is verteld dat een nieuwjaarstoespraak ook een boodschap in zich moet hebben. Iets visionairs. Ik moet u zeggen dat ik dit vorig jaar niet moeilijk vond. Ik was amper een maand uw voorzitter en kon, niet gehinderd door ervaringen, vrijelijk de mening van het bestuur en die van mijzelf aan u weergeven. 

Toentertijd heb ik weergegeven wat het naar mijn mening betekent als je een vereniging bent. Dat de vereniging bestaat uit leden die een gemeenschappelijk doel voor ogen hebben. Dat daar waarden en normen aan zijn verbonden en dat het moeite en inspanning kost om deze waarden en normen te hanteren.

Een naar mijn mening belangrijke norm is verantwoordelijkheid nemen. De verantwoordelijkheid nemen om het gemeenschappelijke doel van de vereniging na te streven. Je beschikbaar stellen voor een bepaalde positie. Je in willen zetten om bepaalde activiteiten en werkzaamheden te verrichten. We weten allemaal heel goed wat gedaan moet worden om het gemeenschappelijke doel te realiseren. Alleen als het tot uitvoering komt, kijken we maar al te graag naar de ander. En als die ander zich inspant om zaken gerealiseerd te krijgen, weten velen te vertellen dat het beter had gemoeten. Die kritiek maakt het er niet aantrekkelijker op om je in te willen zetten voor de vereniging. Dat maakt dat een zich steeds kleiner wordende groep verantwoordelijk lijkt te zijn, voor het realiseren van het gemeenschappelijke doel. Daarom een bijzonder woord van dank aan al die vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de club.

Dit is echter een ontwikkeling die niet de goede kant op gaat. Om de vereniging draaiende te houden hebben we juist meer menskracht nodig. Er wordt steeds meer verwacht dat we werkzaamheden in eigen beheer uitvoeren en steeds minder mensen zijn genegen een fors deel van hun vrije tijd in te zetten voor de vereniging. Als we echter met z'n allen de schouders er onder zetten dan moet het lukken. Vele handen maken licht werk.

Hoewel er zorgen zijn op dit vlak is er ook vertrouwen. Het is ons namelijk tot nu toe altijd gelukt. En wellicht is het ook handig niet alles als een probleem te zien maar als een mogelijkheid.

Ik heb namelijk altijd geleerd dat als je op zoek gaat naar problemen, je alleen maar meer problemen zult vinden.

Het lijkt dan voor de hand te liggen om op zoek te gaan naar oplossingen maar oplossingen veronderstellen dat er een probleem is. 

Beter is het dan op zoek te gaan naar mogelijkheden. Zoeken naar mogelijkheden impliceert niet dat er problemen zijn maar dat er perspectieven zijn.

Als dat onze grondhouding zou kunnen worden, moeten we verder kunnen komen als ooit tevoren. Dus als we constateren dat iets beter kan, zou het een mooie manier zijn om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Welke mogelijkheden hebben we nog niet benut. 

Zo kom ik, mijns inziens, middels een mooi bruggetje naar een veel besproken en volgens mijn waarneming zwaar beladen onderwerp. De mogelijkheden van een eventuele fusie van voetbalverenigingen in Dedemsvaart. Een op met name de zaterdagmorgen al veel besproken onderwerp dat nu meer body krijgt door het initiatief van enkele met name aan JVC verbonden leden.

Een initiatief waarin met name wordt gewezen op de sportieve voordelen die een fusie met zich mee zou brengen voor het voetbal in Dedemsvaart. Dit is naar mijn mening een typisch voorbeeld waarin gekeken wordt naar (nog) niet benutte mogelijkheden. Er wordt een petitie opgestart om te inventariseren of meer mensen dezelfde mening zijn toebedeeld. In de discussie die daarop volgt, waar te nemen op de site van de petitie, lijken de nog niet onbenutte mogelijkheden onder te sneeuwen doordat velen zich richten op de eventuele voortkomende problemen:

Enkele voorbeelden van genoemde problemen in de reacties die waar te nemen zijn op de site van de petitie: 

Uit welke kleuren moet het tenue bestaan.  Op welke dag moet er een prestatieteam spelen.  Het komt er niet van omdat de besturen niet reageren op de oproep Het had anders aangepakt moeten worden. De petitie is geen goede wijze. Het aantal stemmen zegt niets want het aantal IP adressen is een stuk lager

Daarnaast valt op dat er slechts enkelen zijn die met naam en toenaam een reactie geven. Waarom niet duidelijk maken welke mening jij hebt. De initiatiefnemers spreken zich open uit voor wat betreft hun mening. De discussie wordt pas een open discussie als ook bekend is wie de boodschapper is. 

Het lijkt mij echter raadzaam de discussie niet te voeren via een site maar gewoon in een goed gesprek.

Laat ik duidelijk zijn en aan alle nog eventueel aanwezige onduidelijkheid een eind maken, het bestuur van SCD'83 is bereid om samen met SV Dedemsvaart de mogelijkheden te onderzoeken voor een eventuele fusie. Die bereidheid is aanwezig en daar heeft de algemene ledenvergadering zich in november nadrukkelijk achter geschaard. 

Let wel; de bereidheid is aanwezig om de mogelijkheden te onderzoeken. De bereidheid is niet ontstaan omdat het een oplossing voor problemen zou zijn. Mij kwam namelijk al ter ore dat anderen wisten te melden welke motieven SCD'83 had om over een fusie te praten. Als zou er een verborgen agenda gehanteerd worden. Dit irriteert mij in hoge mate. Dat er mensen zijn die zaken verkondigen die niet waar zijn. Hierdoor ontstaat er vertroebeling die het onderzoek niet ten goede komt.

Zoals gezegd is naar mijn mening het zoeken naar mogelijkheden hetgeen ons als vereniging verder zal brengen als ooit te voren. Dit betekent niet dat alles in een keer mogelijk is of dat het altijd zal leiden tot een oplossing. Feit blijft dat je nadien wel kunt stellen welke mogelijkheden er wel of niet zijn. 

Het jaar 2015 is dus mijns inziens een jaar van mogelijkheden op het gebied van prestaties, vrijwilligers en fusie. Als we over een jaar kunnen stellen dat we mogelijkheden niet onbenut hebben gelaten, dan gaan we op alle vlakken een uitermate succesvol en gelukkig nieuwjaar tegemoet.

Dat wens ik u allen toe.

 

Deel 2:

Dan komen we nu op het punt dat wij als bestuur van SCD'83 het van belang vinden om enkele mensen even in het middelpunt te plaatsen. Het feit dat we ze in het middelpunt plaatsen heeft verschillende redenen.

Allereerst:

Zoals een ieder van u inmiddels weet is, enige tijd geleden, na goed overleg, besloten dat de wegen van Jan Peter Jonkman en SCD'83 aan het einde van zullen gaan scheiden. Jan Peter heeft daarmee een record in handen voor wat betreft de lengte van een dienstverband bij SCD'83, waarbij het maar de vraag is of dit record ooit verbroken zal of kan worden.

Inmiddels is bekend dat Jan Peter volgend jaar aan de slag zal gaan bij het ons welbekende Gramsbergen. Daarmee hebben we hem reeds gefeliciteerd maar dat wil ik bij deze nog even overdoen.

Feit is wel dat dit betekent dat wij op zoek moesten naar een waardig opvolger. Wij zijn van mening dat wij daarin zijn geslaagd door Marcel Smid bereid te vinden om komend seizoen als hoofdtrainer actief te zijn binnen SCD'83.

Het leek ons een mooi moment om hem nu aan u voor te stellen: Marcel Smid.

Marcel is door zijn huidige functie als hoofd jeugdopleiding binnen HZVV in de gelegenheid zich goed voor te bereiden op zijn taak voor het komend seizoen. Hij wilde zich anoniem langs de zijlijn gaan begeven. Deze mogelijkheid hebben we hem bij deze ontnomen.

Wij denken echter dat het goed mogelijk is om zich goed voor te bereiden zonder daarbij Jan Peter voor de voeten te lopen.

Marcel alvast van harte welkom binnen de gelederen van SCD'83. 

Het spreekwoord zegt: Wie de dochter wil beminnen moet bij de moeder beginnen. Met een lichte verandering van dit spreekwoord valt het te begrijpen dat we dit keer mevrouw Smid een bos bloemen overhandigen ter welkom binnen onze vereniging.

 

Voor de tweede persoon die in het middelpunt mag komen staan, zou ik graag oud bestuurslid van de KNVB district Oost, de heer Brunnekreef willen uitnodigen plaats te nemen achter de microfoon.

 

 

 

Vrijwilliger van het jaar:

Het leek er altijd een beetje op dat de duur van je inzet voor SCD'83 een voorwaarde was voor de benoeming tot vrijwilliger van het jaar.

Vorig jaar zijn we daar met de benoeming van Esmee Krommedijk al van afgeweken en we hebben besloten dat dit jaar ook te doen.

Eerder heb ik u al gezegd wat het belang is voor een vereniging om te kunnen beschikken over vrijwilligers. Zij zijn het fundament onder een vereniging. De benoeming van een vrijwilliger van het jaar neemt niet weg dat wij voor alle vrijwilligers binnen onze vereniging een enorme waardering hebben.

Nu dan toch de benoeming van de vrijwilliger van het jaar.

Deze man, is wellicht niet het meest bekend qua naam maar meer qua gezicht. Niet dat dit nu zoveel bijzonders is.....

De reden waarom wij als bestuur nu net hem willen benoemen als vrijwilliger komt voort uit het feit dat hij zonder een directe verbinding te hebben met onze club besloten heeft zich aan te melden als vrijwilliger voor de kantine. Om twee redenen stopt hij dus geheel belangeloos tijd in deze vereniging.

De manier waarop hij ons als leden maar ook bezoekers bedient, springt om positieve redenen in het oog. Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk.

Zijn beweegredenen en zijn inzet hebben ons doen besluiten om als vrijwilliger van het jaar te benoemen: Leon ten Brinke.

 

 

Tot slot is besloten dit jaar ook over te gaan om een iemand te benoemen tot erelid van onze vereniging. Wij willen graag Ben Harms voordragen om hem te benoemen tot erelid. 

Ik neem aan dat u, leden van SCD'83, daar geen bezwaren tegen zult hebben.

Ben naar voren.

Ben, de reden om jou als erelid te benoemen van SCD'83 komt voort vanuit de waardering voor al je inzet en werkzaamheden voor onze vereniging. Inzet die je hebt geleverd in diverse functies door de jaren heen. De twee meest in het oog springende functies zijn toch wel het door jou ingevulde voorzitterschap en zolang ik mij kan herinneren je optreden als persvoorlichter/verslaggever van alles wat zich binnen onze vereniging afspeelt.

In de relatief korte tijd dat ik met jou heb mogen werken vanuit de functie van voorzitter heb ik ervaren dat er nooit tevergeefs een beroep op je gedaan wordt.

Hoe wrang was het dan ook te vernemen dat je aan het einde van dit seizoen zal stoppen met je werkzaamheden als verslaggever. Reden hiervoor is iets minder gebonden willen zijn op de zaterdagmiddag om zodoende meer vrijheid te hebben tijd en aandacht te besteden aan onder andere de sportieve verrichtingen van je kleinkinderen.

Let wel, het stoppen is geen reden voor deze benoeming. Stel je voor dat anderen denken het erelidmaatschap te kunnen verkrijgen door te stoppen met hun vrijwilligerswerk.

Mooi is echte wel te vernemen dat je in hetzelfde gesprek waarin je mij aangaf te willen stoppen je direct alweer hebt laten verleiden tot het aannemen van een andere, zeer arbeidsintensieve klus. Ben heeft namelijk aangeboden om samen met de heren Martin Kuiterman, Jan Vasterd en Jos Reuvekamp om de geschiedenis van SCD'83 in woord en beeld te willen gaan ordenen en weergeven.

Toen ik mij voorbereidde op vanmiddag kwam ik tot de ontdekking dat jij als enige van deze vier heren nog niet de titel van erelid of erevoorzitter had. Nogmaals dit is niet de reden voor benoeming. Die is gelegen in de waardering voor de vele verrichtte werkzaamheden van je voor SCD'83.

Ik moet echter wel zeggen dat ik het goed vind klinken dat nu vier ereleden bezig gaan met deze taak. 

Ben, namens ons allemaal van harte gefeliciteerd met deze benoeming.

Bijlage: open bijlage

Contactgegevens SCD '83

Secretaris Dhr. J. Hamhuis
de Jasmijn 8
7701 WT Dedemsvaart

Tel.: 0523 - 614195
Tel. kantine: 0523 - 613034
Email: secretaris@scd83.nl