Van de bestuurstafel

Van de bestuurstafel
13-12-2014
Door: Henk Kobes

Van de Bestuurstafel,

Vanuit de ledenvergadering, d.d. 10 november jl., kreeg  het bestuur de vraag om de leden te informeren over de onderwerpen welke worden besproken in de bestuursvergadering. Welnu dit is de eerste maal nadien dat we hier invulling aan willen geven.

Naast diverse gespreksonderwerpen willen wij ook gebruik maken van deze gelegenheid om u te informeren over op handen zijnde activiteiten.

 

Algemene Ledenvergadering: Zoals gezegd op 10 november hebben we de algemene ledenvergadering gehad. Een bijzonder onderwerp op de agenda was het aftreden als bestuurslid van Jan Vasterd.  Er werd stil gestaan bij het feit  dat hij 40 jaar bestuurlijk actief is geweest binnen het Dedemsvaartse voetbal.  Jan gaf aan zich nog steeds in te willen zetten voor SCD'83 maar dat wij, voor de invulling van de bestuursfunctie, op zoek moesten gaan naar een vervanger.

In diezelfde vergadering kwam in de presentatie aangaande visie en beleid maar ook in de rondvraag aan de orde of, en zo ja hoe SCD'83 invulling wilde geven aan een mogelijke fusie met zustervereniging SV Dedemsvaart. De ledenvergadering verstrekte het bestuur het mandaat om actief in te zetten op een onderzoek naar de mogelijkheden en bereidheid hiervoor. Deze opdracht zal ter hand genomen worden. Inmiddels heeft hetzelfde onderwerp aan actualiteit en aandacht gewonnen. Een steeds groter wordende groep van mensen, waarvan een groot aantal verbonden is aan JVC Dedemsvaart, roept de besturen van SV Dedemsvaart en SCD'83 op hier invulling aan te geven. Hierbij wordt gewezen op het feit dat de mogelijk aanwezige bezwaren niet opwegen tegen de te benoemen voordelen. Het meest zwaarwegende argument komt voort uit sportief oogpunt. De jeugdopleiding van JVC Dedemsvaart begint zijn vruchten af te werpen. Jeugdspelers spelen op een hoog niveau. Beide moederverenigingen kunnen niet volgen in deze ontwikkeling en acteren beide op 3e klasse niveau.

Zoals gezegd heeft het bestuur van SCD'83 het mandaat gekregen vanuit de ledenvergadering om actief en meer intensief in te zetten op het onderzoeken van de mogelijkheden tot een fusie.

 

Nieuwe hoofdtrainer: Een week na de ledenvergadering maakten wij als bestuur bekend dat na het huidige seizoen er een einde zal komen aan de samenwerking tussen SCD'83 en trainer Jan Peter Jonkman. Inmiddels heeft hij al kunnen melden volgend jaar aan de slag te gaan als hoofdtrainer bij, het ons welbekende, SV Gramsbergen. De kans is dus aanwezig dat we elkaar komend seizoen in ieder twee maal zullen treffen in wedstrijdverband.

Het scheiden der wegen zorgde er tegelijkertijd voor dat wij op zoek moesten gaan naar een invulling van de ontstane vacature. De uitgezette vacature leverde veel reacties op. We hebben van een kleine 30 personen vernomen dat zij belangstelling hebben om aan de slag te gaan bij SCD'83. Inmiddels zijn de eerste gesprekken gevoerd en hebben wij goede hoop dat wij u zeer binnenkort de naam van een nieuwe hoofdtrainer kunnen melden.

 

Contractverlenging:

Als bestuur zijn wij zeer verheugd dat met Richard Tempelman is overeengekomen dat hij zijn contract als trainer van de tweede selectie van SCD'83 ook wil voortzetten in het seizoen 2015-2016. Verheugd omdat met grote tevredenheid wordt gekeken naar zijn inzet en werkwijze. Er is duidelijk ontwikkeling te zien in de spelersgroep en bij spelers individueel. Dit komt het best tot uiting in de hoge klassering maar ook in het vertoonde spel dat wekelijks op de mat wordt gelegd. 

Protos Weering:

Op 27 december zal SCD'83 deelnemen aan de eerste ronde in het Protos Weering zaalvoetbaltoernooi.  Het beloofd een zeer aantrekkelijke eerste ronde te worden gelet op de tegenstanders bij wie SCD'83 in de poule is ingedeeld. 

Ik wil u uitnodigen de spelers aan te moedigen. De afgelopen jaren was de publieke belangstelling vanuit onze vereniging minimaal vergeleken met andere verenigingen. In mijn nieuwjaarstoespraak van eerder dit jaar wees ik al op de fantastische aanhang van HZVV die hun team aanmoedigden in de Citadel. Ik reken er niet op dat wij dit direct kunnen evenaren. Ik wil het echter wel graag onder uw aandacht brengen om de heren ook nu te steunen. Zoals gezegd, het beloofd een leuke voetbalavond te worden.

 

Kerstbingo:

De aandacht voor de Kerstbingo is al meermalen gevraagd maar ook vanuit het bestuur willen wij u attenderen op deze activiteit die weer is georganiseerd door onze activiteitencommissie. Voorgaande jaren was dit altijd een goed gewaardeerd evenement dat kon rekenen op een goede publieke belangstelling. 

Komt  dus allen!

Datum en tijd: 19 december om 20.00 uur in de kantine van SCD'83.

 

Nieuwjaarsreceptie:

Op 3 januari 2015 zal SCD'83 haar nieuwjaarsreceptie organiseren. Een gelegenheid om een ieder alle voorspoed te wensen voor het jaar dat dan voorligt. Het is ook de dag waarop er een eind komt aan de benoeming van Esmee Krommedijk als vrijwilliger van het jaar 2014. Deze titel zal vanaf dan worden overgenomen door iemand anders. Nieuwsgierig? 

 

Archief:

Ben Harms, Jan Vasterd, Martin Kuiterman en Jos Reuvekamp hebben de handschoen opgepakt om invulling te gaan geven aan een archief voor en van SCD'83. Deze spontane activiteit ontstond door een gesprek met de reeds eerder genoemde heren aangaande het verleden. 

Zij hebben inmiddels een aanvang gemaakt met het bestuderen van allerhande documenten, foto's etc. 

Als bestuur zijn wij zeer verheugd met deze activiteit. Want hoe kun je toekomstgericht werken als je je verleden niet duidelijk hebt. Als het goed is, wordt dat binnenkort steeds meer duidelijk.

 

Henk Kobes

Voorzitter SCD'83

Bijlage: open bijlage

Contactgegevens SCD '83

Secretaris Dhr. J. Hamhuis
de Jasmijn 8
7701 WT Dedemsvaart

Tel.: 0523 - 614195
Tel. kantine: 0523 - 613034
Email: secretaris@scd83.nl