Lidmaatschap
Lidmaatschap / Contributie

Senioren

Senioren die wensen te voetballen bij onze club kunnen het beste contact opnemen met onze secretaris dhr. Jan Hamhuis of ook eens een bezoekje brengen aan ons sportpark. Dhr. Hamhuis zal uw gegevens doorspelen aan de juiste persoon binnen onze organisatie. 0523 - 614195

Jeugdspelers

Met ingang van het seizoen 2011-2012 is onze jeugd samengevoegd met de jeugd van SV Dedemsvaart onder de naam JVC Dedemsvaart. Klik op www.jvcdedemsvaart.nl voor meer informatie.

Donateur

Voor een klein bedrag per jaar steunt u onze club. Meer informatie? Hiervoor kunt u contact opnemen met dhr. E. Bruins, 0523-615264.

De bijdrage voor donateurs bedraagt € 32,50 per seizoen

Contributiebedragen SCD 83 (vanaf 1 jan 2017)


- Aspirantjes (t/m 5 jaar) € 3,00 euro per kwartaal
- Pupillen (vanaf 6 jaar t/m D teams) € 25,50 euro per kwartaal (inclusief kledingfonds)
- Junioren (A t/m C teams) € 32,25 euro per kwartaal (inclusief kledingfonds)
- Senioren € 50,25 euro per kwartaal (inclusief kledingsfonds)
- Senioren incl. zaalvoetbal € 63,75 euro per kwartaal (inclusief kledingfonds)
- Niet spelende leden € 16,50 euro per kwartaal

Bij meerdere kinderen ( t/m/ A teams) krijgt u korting,zolang alle kinderen in de jeugd spelen. De korting bedraagt:
- Voor het 2e kind € 1,50 euro per kwartaal
- Voor het 3e kind € 3,00 euro per kwartaal
- Voor het 4e kind € 4,50 euro per kwartaal

De kwartaalcontributie wordt automatisch geincasseerd begin januari 2017 (1e kwartaal 2017), begin april 2017 (2e kwartaal 2017), begin juli 2017 (3e kwartaal 2017), begin oktober 2017 (4e kwartaal 2017), etc.

Automatische incasso


Als vereniging streven wij er naar om iedereen via automatisch incasso te laten betalen. Nieuwe leden moeten hiervoor een machtigingskaarten invullen (klik op downloaden om het formulier te downloaden of vul de daartoe ontworpen groene machtigingskaart in, verkrijgbaar bij leiders en bestuur). Het aan- en afmelden van leden loopt via Jan Hamhuis (secretaris), hij regelt alles richting de KNVB. De contributie gaat in op het moment van aanmelden. Wanneer het lidmaatschap gedurende het seizoen wordt beeindigd, is het lid de contributie tot het einde van het seizoen verschuldigd. Ingeval van bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld verhuizing of ernstige ziekte kan het bestuur hierover anders beslissen. Opzegging van het lidmaatschap kan dus uitsluitend tegen het einde van het seizoen (30 juni) en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 4 weken en moet schriftelijk bij de secretaris worden gedaan.

Downloaden

Nieuwe regels met betrekking tot contributie (waaronder tevens wordt verstaan de bijdrage aan het kledingfonds, boetes KNVB en de bijdrage grote clubactie)
vanaf 1 januari 2007, zoals besloten op de algemene ledenvergadering van 7 november 2006:

1. Nieuwe leden worden verplicht de contributie te laten innen via automatische incasso. Zij zijn pas gerechtigd om deel te nemen aan wedstrijden vanaf het moment dat het machtigingsformulier ondertekend is ingeleverd bij de vereniging.

2. Bestaande leden die niet automatisch laten incasseren en ook niet maandelijks het juiste bedrag overmaken, zijn verplicht om de contributie over het gehele seizoen bij vooruitbetaling te voldoen voor 1 augustus van het lopende seizoen. Bij het niet voldoen aan die verplichting wordt een eerste herinnering verzonden die wordt verhoogd met € 10 administratiekosten, welke dient te worden betaald binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering. Als deze herinnering ook niet tijdig wordt voldaan, is het bestuur bevoegd het lid het recht tot deelname aan de trainingen en wedstrijden te ontzeggen tot het moment waarop de contributie en bijkomende kosten is voldaan. Het lid blijft verplicht de verschuldigde bedragen te voldoen, ook over de periode waarin hij niet speelgerechtigd is.

3.De vereniging streeft naar sportiviteit en zo weinig mogelijk boetes. De boetes ter zake van bepaalde soorten spelbederf en gewelddadige handelingen zijn voor 100% voor rekening van de speler (zowel bij de senioren als bij de jeugd).

Contactgegevens SCD '83

Secretaris Dhr. J. Hamhuis
de Jasmijn 8
7701 WT Dedemsvaart

Tel.: 0523 - 614195
Tel. kantine: 0523 - 613034
Email: secretaris@scd83.nl